Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mr. Tacq, Diepenbrocklaan 9, 3055 WB Rotterdam
(BTW nummer NL2014.55.055B01)
deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
KvK onder nummer 24334567. Versie geldig vanaf 1 juli  2013

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Mr. Tacq. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op
de internetsite www.mrtacq.nl. De algemene voorwaarden zijn te downloaden
op de site.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de
leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Mr. Tacq behoud zich het
recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van
de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of
specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mr. Tacq erkend.
1.4 Mr. Tacq garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Mr. Tacq bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat
het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere
redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk
worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing
van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Mr. Tacq zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Mr. Tacq geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering
van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij
wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of als gevolg van schommelingen
op de valutamarkt dan wel onvoorziene prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.4 Prijzen gelden voor aflevering op één adres in Nederland. Adressen buiten
Nederland uitsluitend op aanvraag.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet
verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel
van) op bedenktijd van 14 werkdagen met opgave van reden te retourneren,
mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Deze termijn begint
op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Mr Tacq heeft
teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over
te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na
aflevering schriftelijk melding te maken bij Mr Tacq. De afnemer dient te
bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door
middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer
zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt
het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen
is bepaald in de vorige zin, draagt Mr Tacq er zorg voor dat binnen 30 dagen
na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag
inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en
risico van de afnemer.
4.2 Indien meerdere goederen zijn besteld en deze in deelzendingen worden
geleverd gaat de bedenktijd van 14 werkdagen in na de levering van het/de
laatste product(en).
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
  op de financiële- en/of grondstoffenmarkt, waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld
  maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden,
  bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• electronische appartuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Mr. Tacq, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Mr. Tacq. Mr. Tacq houdt zich aan de
Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Mr. Tacq respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en
draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Mr. Tacq maakt in sommige gevallen gebruik van uw gegevens voor haar
mailinglijst ten behoeve van verzending van de nieuwsbrief, aanbiedingen etc.
5.4 Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze mailinglijst te verwijderen.
5.5 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van de factuur- en
verzendgegevens en dienen deze tijdig uiterlijk voor bestelling door te geven
aan Mr. Tacq. De afnemer is derhalve aansprakelijk voor de kosten verbonden
aan een verkeerde zending als gevolg van onzorgvuldige verzendgegevens.

6. Garantie
6.1 Mr. Tacq garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen
bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor
de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Mr. Tacq komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Mr. Tacq is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele
adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
Mr. Tacq) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan:
Mr. Tacq Diepenbrocklaan 9, 3055 WB Rotterdam. Eventuele gebreken of verkeerd
geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na
levering aan Mr. Tacq schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken
dient tegeschieden in de originele, ongebruikte verpakking voorzien van originele
labels (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan
na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van
gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Mr. Tacq gegrond worden bevonden,
zal Mr. Tacq naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met
de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met
dien verstande dat de aansprakelijkheid van Mr. Tacq en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Mr. Tacq) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Mr. Tacq gedekte
bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Mr. Tacq voor enige andere vorm van schade
is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade
wegens gederfde winst.
6.5 Mr. Tacq is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van afnemer.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Mr. Tacq in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt
of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan
abnormale omstandigheden zijn  blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mr. Tacq en/of gebruiksaanwijzing
op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk
het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten
aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt
Mr. Tacq zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen
na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Mr. Tacq slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Mr. Tacq gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Mr. Tacq kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht,
indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Mr. Tacq en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door Mr. Tacq op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Mr. Tacq behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren
onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende
gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de
internetsite van Mr. Tacq gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en
kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Mr. Tacq is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen
niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede
elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te
komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen
in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,
vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen
in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Mr. Tacq
alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of
transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Mr. Tacq behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk
blijft. In geen geval is Mr. Tacq gehouden enige boete of
schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Mr. Tacq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt
echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde  heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Mr. Tacq is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen
of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.
Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg
onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Mr. Tacq aan de afnemer verkochte en
geleverde zaken blijft bij Mr. Tacq zolang de afnemer de vorderingen van
Mr. Tacq uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige
overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog
te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten
nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mr. Tacq
wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog
niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten,
renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Mr. Tacq geleverde zaken welke onder het
eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk
toestemming aan Mr. Tacq of een door Mr. Tacq aan te stellen derde om,
in alle gevallen waarin Mr. Tacq haar eigendomsrechten wil uitoefenen,
al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen
bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
is de afnemer verplicht Mr. Tacq zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven aan Mr. Tacq.

13. Intellectueel eigendom
13.1 De afnemer dient alle intellectueel eigendomsrechten welke rusten
op de geleverde producten van Mr. Tacq geheel en onvoorwaardelijk te
respecteren.
13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van
Mr. Tacq mag de afnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken,
handelsnamen en afbeeldingen die hij of zij via de website heeft verkregen
kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

14. Incassokosten

- Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking,
op het  overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen wijze, en voor
zover een termijn is toegestaan  binnen de overeengekomen termijn, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

-Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim.

-Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer
aangegeven wijze.

-Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de
factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:

 • de berekening van de rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke
  rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, vanaf de vervaldag
  tot de algehele voldoening;
 • (indien de opdrachtgever consument is) de berekening van
  buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor
  Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in
  artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover
  verschuldigde BTW; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de 
  omzetbelasting kan verrekenen)
 • de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
 1. minimumtarief euro 40,00
 2. 15% over de eerste euro 2.500,00
 3. 10% over de volgende euro 2.500,00 (tot euro 5.000,00)
 4. 5% over de volgende euro 5.000,00 (tot euro 10.000,00)
 5. 1% over de volgende euro 190.000,00 (tot euro 200.000,00)
 6. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van
  euro 6.775,00 (boven euro 200.000,00)
 • (indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk
  persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de
  berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de
  verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van euro 40,00;

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Mr. Tacq
en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt
de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij
Mr. Tacq er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van
de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die
geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter